André Øvredal

The Troll Hunter (2010)

The Troll Hunter (2010)

The Troll Hunter (Trollgejeren) (2010) (Certificate TBC)Running Time: 97 mins Director: Andre Ovredal Writer: Andre Ovredal Starring: Otto Jespersen, Robert Stoltenberg, Knut Kaerum Reviewed by: Matt Wavish, official HCF critic [read on…]